Handen Hygiënisch Schoon

Fles 60ML met pomp

Handen Hygiënisch schoon fles 60 ML
Handen schoon zonder water & zeep.
Ongeparfumeerde Alcoholische gel voor cosmetische handreiniging.
Bevat verzorgende glycerine.

Gebruikaanwijzing:
Alcoholgel onverdund gedurende 30 sec.in de handen wrijven.
Met een wassende beweging.

GEVAAR 
Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare gel en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/
open/vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Hands Hygiënic clean bottle 60 ML
Hygiënic Clean hands without water & soap.
Unscented Alcoholic gel,
for cosmetic hand cleansing.
Contains caring glycerin.

Instructions for use:
Rub Alcohol gel undiluted during 30 seconds in the hands.
With a washing movement.

DANGER
Hazard statement:
H225 Highly flammable gel and vapour
H319: Causes serious eye irritation.
Prevention:
P102: Keep out of reach of children.
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P233: Keep container tightly closed.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.

7825516-60